Miljöpolicy


Stål o Maskinteknik AB skall kännetecknas av- att verksamheten bedrivs på ett resurssnålt och effektivt sätt med optimalanvändning av råvaror, energi och andra naturresurser.- att ha en engagerad personal som förstår vikten av ett aktivt miljöarbete.- att transporter (egna bilar) och distributionssystem väljs så att miljöhänsyn beaktas.- ett miljöledningssystem som främjar effektivitet och ständiga förbättringar såvälur  ett miljömässigt som  företagsekonomiskt  perspektiv.- ett kretsloppstänkande med effektiv återvinning och en förbättrad resurshållningsom  mål.- ett aktivt arbete för att begränsa miljöbelastningen på mark, luft och vatten samtefterlevnad av lagstiftningens  miljörelaterade  krav.

 

- vi har för avsikt att 2013 miljödiplomera oss i Hallsbergs Kommun. 

 

- vår miljöpolicy baseras på kraven i ISO 14001.